GDPR

Přijali jsme v rámci dosažení souladu ochrany osobních údajů s evropským nařízením (GDPR) celou řadu nezbytných technických i organizačních opatření. Velký důraz přitom klade na vedení záznamů o činnostech při zpracování osobních údajů, které dokumentují důležité skutečnosti, vztahující se ke zpracování těchto údajů. Dozorový úřad je oprávněn si tyto záznamy vyžádat a správce či případný zástupce jsou povinni je poskytnout. Tato dokumentace musí vždy obsahovat dostatečné podrobnosti, aby správce doložil soulad s GDPR a dozorový orgán byl schopen soulad zpracování dle záznamů přezkoumat.

Vypracované záznamy o činnostech budou předávány k evidenci pověřenci pro ochranu osobních údajů buď elektronickou cestou
či písemně.


Josef Seemann
Pověřenec pro ochranu osobních údajů a interní audit

V Černuci dne 01. 01. 2021