domácí péče  rescue help

Jsme registrovaní poskytovatelé zdravotních služeb u Krajského úřadu Středočeského kraje

Registrace k poskytování domácí péče: 141864/2021/KUSK

Úvodní slova,

Onemocnění blízkého člověka naší rodiny, přijde jako blesk z čistého nebe a ze dne na den se ocitáme v roli pečovatele a ošetřovatele. Mnoho z nás v tu chvíli vůbec netušíme, jak se máme zachovat. Chceme co nejvíce pomoc blízkému, abychom zmírnili jeho trápení a ulevili od bolesti. To je jediné na co v tu chvíli myslíme, ale postupem času zjišťujeme, že tato práce je pro nás jak fyzicky, tak hlavně psychicky velmi náročná. Začínáme hledat informace, nebo žádáme o pomoc obce, města či kraje a pomalu si zjišťujeme na co vůbec máme nárok. O to složitější je, když současně jsme v zaměstnání, tato situace je poté kritická.

Chceme pomoci osobě, která tuto službu vyžaduje a uděláme proto maximum, ale především chceme pomoci rodině, která se obětavě stará v rodinném kruhu.

 

Náš cíl je vždy spokojený klient, který má záruku ve vysoce odborné a profesionální pomoci

 

Jak funguje naše domácí péče ?

Nejprve vše začíná konzultací s praktickým, nebo ošetřujícím lékařem klienta, který indikuje domácí péči.

S budoucími klienty a jejich blízkými si probereme zdravotní stav a následně navrhneme vhodné individuální řešení dané situace po vzájemné domluvě s praktickým či ošetřujícím lékařem.

Docházíme přímo do domácího prostředí klienta a snažíme se o vzájemné propojení lékařem navrženého plánu péče s individuálními potřebami klienta.

Mezi silné stránky naší domácí péče jsou především lidské zdroje (erudovaní vedoucí pracovníci a ošetřovatelský personál), nabídka nadstandardních služeb a blízká spolupráce s lékaři indikujícími domácí péči, pacienty a jejich blízkými.

Kvalita poskytovaných služeb se odvijí od erudovanosti zdravotnických pracovníků a jejich přístupu ke klientům, celkového řízení organizace a kvality používaného zdravotnického materiálu a pomůcek. Kvalita poskytované péče je podpořena řízením domácí péče na základě vypracovaného interního systému kvality a bezpečí, etického kodexu a zajištěného podrobného vstupního školení pro všechny zaměstnance.
Díky službě Hotline, si bude klient moci v případě potřeby kdykoli telefonicky kontaktovat koordinátorku domácí péče, která bude vzájemném propojením s vedením a s ostatními zaměstnanci domácí péče.

 

Kdo zajištuje domácí péči ?

Lékař, který indikuje dané výkony domácí péče, poskytuje vždy vysoce kvalifikovaná všeobecná sestra, nebo zdravotnický záchranář. Mezi našimi členy jsou však i ošetřovatelé či členové první pomoci pro fyzickou asistenci s klientem (mytí, polohování, transport, aj…).  

Podporujeme své pracovníky v kontinuálním vzdělávání, které přispěje k osvojení nových metod a poznatků v oblasti domácí péče.
Chceme, aby se všeobecné sestry a zdravotničtí záchranáři pravidelně účastnily odborných seminářů v oblasti: vlhkého hojení ran při nové metodě aplikaci stříbra, CMP, bandáže, ošetřování vzniklých dekubitů, psychologické komunikace s klienty paliativní péče, a jiné odborné kurzy s certifikací.

Každý pracovník dodržuje hygienické nařízení.

Zdravotničtí pracovníci jsou způsobilí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle zákona č. 96/2004 Sb.

 

Jaké jsou výhody a přednosti naší domácí péče ?

  • Zajistíme cévkování můžu i žen, dle kompetencí NLZP.
  • Možnost spolupráce s nutričním specialistou, který pomáhá se sestavením vhodné nutriční péče pro klienta.
  • V rámci naší dlouhodobé praxe naučíme osoby blízké pečovat o dané druhy ran a jejich následné hojení.
  • Transport klienta na lékařské vyšetření do zdravotnického zařízení službou zdravotnické dopravní služby.
  • Pohotovostní služba na zavolání, při zhoršení zdravotního stavu klienta v naší péči.
  • K dispozici máme lékaře se specializací ARO, interny, chirurgie, pediatrie a stomatologie.
  • Nabídka IT komunikace s klientem a SOS volání (Hotline).
  • Nabídka očkování proti onemocnění covid-19 v domácím prostředí klienta – Mobilní očkovací tým.
  • Transport klienta po zhoršení aktuálního zdravotního stavu po dohodě s dispečinkem ZZS SčK., posádkou RZP.
  • Nabídka dalších služeb (nákupy potravin, masáže, manikúra a pedikúra, holičství…) – smluvní partneři domácí péče.  

 

Jaké máme vybavení ?

Disponujeme sanitními a osobní vozy, který splňují požadavky vyhlášky č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky. Sanitní a osobní vozidla procházejí důkladnou kontrolou, jak z technického směru STK, tak i po stránce hygienické.

Vlastníme přístrojovou lékařskou a zdravotnickou techniku, pomůcky pro poskytnutí odborné první pomoci a předlékařské péče včetně kardiopulmonální resuscitace za přispění AED přístrojů a defibrilátorů LifePac 12 s příslušenstvím (12-EKG, TK, SpO2...), další přístroje jako tonometry, glukometry, diagnostické sady na CRP – zjištění infekce zánětu, lineární dávkovače, odsávací přístroje, kyslíkové ventilátory – oxygenátory, profesionální pulzní oxymetry s detekcí kornatění arterií, polohovatelné pomůcky proti zabránění dekubitů, zdravotnické sady pro hojení ran typu ot. bércové vředy, sady pro jiné druhy ran, které vyžadují pravidelné výměny krytí a sterilních mastných tylů, batohy a jiné boxy se zdravotnickým sortimentem. Skládací invalidní vozíky, skládací pomocníky při vstávání, mobilní toaletní židle, loketní, kolenní, holenní a kotníkové pneumatické ortézy …    

 

Ordinační hodiny:

Prioritou bude profesionální a individuální přístup ke klientovi.
Profesionálním přístupem se rozumí úcta, respekt a důstojnost k pacientovi a dále zabezpečení jeho tělesného a duševního pohodlí. Požadavkům klienta je vyhověno 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

Ošetřovací návštěvy probíhají v rozsahu a intervalu uvedeném na poukazu na domácí péči. Termíny návštěv jsou předem domluvené mezi pacientem a ošetřující všeobecnou sestrou či zdravotnickým záchranářem. V případě změny časového rozvrhu bude klient telefonicky informován. Jakékoli další změny, především změnu zdravotního stavu pacienta či změnu frekvence domácí péče, budeme konzultovat vždy s rodinou pacienta a s lékařem indikujícím tuto péči.

 

Kontakt:

dompe@rescuehelp.cz

+420 315 765 183, +420 737 175 765