Rekvalifikační kurz Člen první pomoci – instruktor

Vzdělávací program akreditován MŠMT pod č. j.: 7835/2015-1/262

Samostatně poskytuje všechny činnosti při život zachraňujících úkonech, tj. kompletní resuscitaci (nepřímá masáž srdce, uvolnění dýchacích cest a umělé dýchání), stavění všech druhů krvácení a ošetření všech druhů poranění. Zvládá teoreticky i prakticky všechny urgentní situace spojené s ohrožením života či zdraví: dušení, náhlé bezvědomí, akutní otravy, úrazy elektrickým proudem, utonutí, zlomeniny, poranění kloubů a ostatní druhy poranění. Je seznámen se základy záchranných technik pro záchranu tonoucích pro vodní prostředí mělkého i hlubokého bazénu a otevřené vody včetně základních technik stabilizace tonoucího s poraněnou páteří. Ošetřuje běžná poranění a nemoci na zotavovací akci a vede ambulantní knihu, kde zaznamenává všechny provedené úkony. V oblasti hygieny a prevence nemocí se aktivně podílí na sestavování jídelníčku, programu dětí, jejich fyzické zátěže, dohlíží na otužování dětí, jejích osobní a kolektivní hygienu. V průběhu ozdravných akcí kontroluje stravovací proces, nezávadnost pitné vody, likvidace tekutého i pevného komunálního odpadu a dohlíží na sanitární zařízení tábora (WC, umyvárny, sprchy). Přistupuje k řešení psychologických problémů dětí. Může školit první pomoc v rámci BOZP ve firmách, podnicích, autoškolách, sociálních zařízeních apod. – OSVČ.

Organizační forma a metoda výuky

Rekvalifikační kurz je rozdělen do 52 hodin teoretické části a 36 hodin praktické části (88 hod.). Pro výběr účastníků nejsou stanovena žádná zvláštní kritéria, kromě dovršení 18 let věku a kontraindikací je závislost na návykových látkách.

Organizační forma v pěti víkendových soustředěních, případně forma jednoho desetidenního kurzu.

Min. počet absolventů je stanoven na 11

Max. počet absolventů je stanoven na 25

Rekvalifikační kurz probíhá formou přednášek a výuky formou praktické činnosti. Přednášející používají zdravotnické a technické pomůcky (např. resuscitační figuríny, fixační vakuové matrace a dlahy, monitory vitálních funkcí, defibrilátory – AED, pulzní oxymetry, maskérské modelové zranění, plovoucí panny,...) a videoprojekce názorná videa z pracovní činnosti u ZZS a z fakultních nemocnic). Praktická činnost probíhá v místě školení.

Adresa místa konání kurzu:

Alternativní centrum-Galerie Empatie, ul. Vodičkova 10, Praha 1, nebo v místě školení...

Odborný garant kurzu a předsedkyně komise:

MUDr. Barbora Čemusová (MUDr. David Pohlreich)

Statutární zástupce/vedoucí kurzu:

Lukáš Kocanda, DiS.

Cena je stanovena na částku 5.000,-Kč se splatností do konce rekvalifikačního kurzu.

Termín: bude aktualizován

RESCUE HELP | www.rescuehelp.cz | info@rescuehelp.cz | Adresa: Černuc č.p. 124, 273 25 Černuc, Středočeský kraj | Telefon: +420 737 175 765