ČLEN PRVNÍ POMOCI - instruktor

Rekvalifikační kurz MŠMT ČR

MSMT - 24747 / 2021 - 3

6. listopadu - 19. prosince 2021

Přihláška do kurzu
vyplněnou přihlášku zašlete na E-mail: vzdelavani@rescuehelp.cz

Akreditovaný kurz MŠMT ČR dle platných podmínek z r. 2021 v rozsahu 90 hodin.

Stručný popis:

Absolvent kurzu se seznámí a prakticky si procvičí kompletní poskytování první pomoci a přednemocniční neodkladnou péči. Kurz se skládá z 52 vyučovacích hodin teorie a 38 vyučovacích hodin praxe.
Jednotlivé bloky kurzu:

* Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
* Znalosti o systému PNP v ČR
* Základy složení a funkce lidského těla
* Bezpečnost při poskytování první pomoci
* Hygiena a epidemiologie
* Péče o pacienta do příjezdu ZZS
* Základy záchrany tonoucích
* Transport raněných
* Didaktická nauka
* Zásady péče o nemocné
* HPO a třídění zraněných
* Simulované dopravní nehody
* a jiné vybrané kapitoly PNP

* při naší výuce využíváme simulované zranění / reálné zranění pacienta, tak i užití diagnostických přístrojů a pomůcek - tlakoměr, pulsní oximetr, AED, fonendoskop, glukometr, fixační systém, scoop rámy, páteřní desky, krční límce a jiné k poskytování odborné první pomoci..). Dále pak jsou tu odborné stáže - dispečink ZOS ZZS, barokomora a dispečink PPNP/ZDS.

Ostatní důležité informace

Profil absolventa:
Absolvent kurzu Člen první pomoci se orientuje v akutních stavech,  vybraných onemocněních a dokonale ovládá rozšířenou laickou první pomoc. Po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl.MŠMT č.176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení je účastníkovi uděleno Osvědčení o rekvalifikaci vzdělávacího programu Člen první pomoci. Absolvent může vykonávat funkci garanta první pomoci v podniku, zdravotníka zotavovacích akcích, školit první pomoc v autoškolách, MŠ, ZŠ a SŠ, zajištovat pouze odbornou první pomoc na sportovních , kulturních a společenských akcích, vykonávat funkci First respondera (po zaškolení od ZZS daného kraje).

Podmínky přijetí do kurzu:
Věk 18 let, fyzická a psychická způsobilost, trestní bezúhonnost, minimální ukončení středního stupně školy (SŠ, SOU, OU, Gymnázium) a absence výrazné řečové vady.

Závěrečné zkoušky:
Závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí. První část probíhá formou písemného testu o 40 otázkách (min. 85% úspěšnosti). Druhá část jsou praktika, kde prokazují znalost KPR - dospělí a děti + AED, prvotní kontakt se zraněným, mluvu při simulovaném školením první pomoci, užití diagnostických přístrojů a zdravotnických pomůcek.

Kdo vás bude učit ?
Zdravotničtí záchranáři a sestry se specializací ARIP. Při odborných tématech v PNP a při simulovaných zraněních jsou přítomni naši zkušení lékaři.

Místo výuky:
Vzdělávací a školící středisko RESCUE HELP, Černuc č.p. 17, dispečink RESCUE HELP - ZS, Mostní 934, Kralupy nad Vltavou.

Cena kurzu:
7.500,- Kč - jednotlivec
6.000,- Kč - pro skupinky zájemců o kapacitě 10 osob                                                      (ceny jsou uvedeny s DPH)

Termín kurzu:
Od 6. listopadu 2021 do 19. prosince 2021