ČLEN PRVNÍ POMOCI - instruktor

Rekvalifikační kurz Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

24747 / 2021 - 3

 

Termín:

od 1. října 2022 do 6. listopadu 2022

PŘIHLÁŠKA DO KURZU ČPP

vyplněnou přihlášku zašlete na E-mail: zachranari@rescuehelp.cz

Akreditovaný kurz MŠMT ČR dle platných podmínek z r. 2021 v rozsahu 90 hodin.

Stručný popis:

Absolvent kurzu se seznámí a prakticky si procvičí kompletní poskytování první pomoci a přednemocniční neodkladnou péči. Kurz se skládá z 52 vyučovacích hodin teorie a 38 vyučovacích hodin praxe.
Jednotlivé bloky kurzu:

* Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
* Znalosti o systému PNP v ČR
* Základy složení a funkce lidského těla
* Bezpečnost při poskytování první pomoci
* Hygiena a epidemiologie
* Péče o pacienta do příjezdu ZZS
* Základy záchrany tonoucích
* Transport raněných
* Didaktická nauka
* Zásady péče o nemocné
* HPO a třídění zraněných
* Simulované dopravní nehody
* a jiné vybrané kapitoly PNP

* při naší výuce využíváme simulované zranění / reálné zranění pacienta, tak i užití diagnostických přístrojů a pomůcek - tlakoměr, pulsní oximetr, AED, fonendoskop, glukometr, fixační systém, scoop rámy, páteřní desky, krční límce a jiné k poskytování odborné první pomoci..). Dále pak jsou tu odborné stáže - dispečink ZOS ZZS, barokomora a dispečink PPNP/ZDS.

Ostatní důležité informace

Profil absolventa:
Absolvent kurzu Člen první pomoci se orientuje v akutních stavech,  vybraných onemocněních a dokonale ovládá rozšířenou laickou první pomoc. Po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl.MŠMT č.176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení je účastníkovi uděleno Osvědčení o rekvalifikaci vzdělávacího programu Člen první pomoci. Absolvent může vykonávat funkci garanta první pomoci v podniku, zdravotníka zotavovacích akcích, školit první pomoc v autoškolách, MŠ, ZŠ a SŠ, zajištovat pouze odbornou první pomoc na sportovních , kulturních a společenských akcích, vykonávat funkci First respondera (po zaškolení od ZZS daného kraje).

Podmínky přijetí do kurzu:
Věk 18 let, fyzická a psychická způsobilost, trestní bezúhonnost, minimální ukončení středního stupně školy (SŠ, SOU, OU, Gymnázium) a absence výrazné řečové vady.

Závěrečné zkoušky:
Závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí. První část probíhá formou písemného testu o 40 otázkách (min. 85% úspěšnosti). Druhá část jsou praktika, kde prokazují znalost KPR - dospělí a děti + AED, prvotní kontakt se zraněným, mluvu při simulovaném školením první pomoci, užití diagnostických přístrojů a zdravotnických pomůcek.

Kdo vás bude učit ?
Zdravotničtí záchranáři a sestry se specializací ARIP. Při odborných tématech v PNP a při simulovaných zraněních jsou přítomni naši zkušení lékaři.

Místo výuky:
Vzdělávací a školící středisko RESCUE HELP: (Praha - Smíchov, Černuc 17)

Forma výuky:
Kombinovéná výuka - víkendové dny Sobota + Neděle
09.00 - 15.00 hodin

Cena kurzu:
6.500,- Kč / student

Termín kurzu:
Od 1. 10. - 6. 11. 2022

 - kurz bude otevřen při minimálním počtu 12 studentů. Maximum studentů v kurzu je omezen na 30.