řidič zdravotnické dopravní služby

Akreditovaný kvalifikační kurz Ministerstva zdravotnictví České republiky

MZDR ČR - 6996 / 2022 - 4 / ONP

 

Termín:

Říjen - Prosinec 2023

Pátek: 14.00 - 20.00 hodin
Sobota: 09.00 - 15.00 hodin

začátek kurzu 6. 10. 2023

Profil absolventa kurzu

Řidič zdravotnické dopravní služby vykonává činnosti pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k poskytování zdravotní péče v oboru poskytované péče, jako např. lékař, zdravotnický záchranář, všeobecná sestra, dětská sestra nebo porodní asistentka a v případě výhradní přepravy tkání a biologického materiálu zdravotní laborant nebo odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků. Cílem vzdělávacího programu je, aby absolvent kurzu byl teoreticky i prakticky připraven zajistit zdravotní péči a přednemocniční neodkladnou péči v rámci zdravotnické dopravní služby, v běžných situacích i při mimořádných událostech. Absolvent rozumí základním funkcím organismu a jejich souvislosti a při poskytování zdravotní péče dodržuje etické zásady, využívá psychologický a empatický přístup k přepravovaným osobám.


Uplatnění absolventa kurzu

Absolvent je připraven k výkonu povolání Řidič zdravotnické dopravní služby se znalostí rozsahu svých činností, své odpovědnosti i kompetencí v rámci výkonu svého povolání. V indikovaných případech chápe své postavení v rámci poskytování přednemocniční neodkladné péče, zejména při řešení mimořádných událostí a práci v týmu.


Vzdělávací program kurzu

Vzdělávací program zahrnuje teoretickou výuku, teoreticko – praktickou a odbornou praxi v akreditovaném zařízení (Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o. a RESCUE HELP - ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA, z.s.) v rozsahu, který účastníkům poskytne ucelený soubor teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných pro výkon povolání řidiče zdravotnické dopravní služby.
V kombinované formě studia, zahrnuje nejméně 180 hodin a to nejméně 80 hodin teoretické výuky, 64 hodin teoreticko - praktické výuky a 36 hodin odborné praxe v akreditovaném zařízení, 1 hodina teoretické výuky trvá 45 minut, 1 hodina odborné praxe trvá 60 minut.
Metody výuky v kurzu jsou přednášky, prezentace, odborné semináře, simulované akce zranění a praktický nácvik dovedností, exkurze, praktický výcvik v akreditovaných zdravotnických zařízeních. Absence na kurzu max. 15% z celkové časové dotace (27 hodin).

-  maximální počet míst pro AKK je 25 účastníků -
-  minimální počet míst pro AKK je 10 účastníků -


Závěrečné ukončení kurzu

AKK se ukončuje závěrečnou zkouškou před komisí. Zkoušky se skládají z praktické a teoretické části. Absolvent obdrží osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v oboru Řidič zdravotnické dopravní služby - nelékařský zdravotnický pracovník v registru MZ ČR.

 

Vstupní podmínky do kurzu

1.) Ukončené základní vzdělání (kopie vysvědčení)
2.) Držitel řidičského oprávnění skupiny B s praxí min. 1 rok
3.) Dobrý zdravotní stav (potvrzení a zaslání zdravotní způsobilosti)
4.) Zaslání závazné přihlášky vedoucímu AKK

 

AKK se realizují ve Vzdělávacím a školícím středisku RESCUE HELP - ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA

Nádražní 47/90, 150 00 Praha - Smíchov
 

Odborný garant AKK: MUDr. Robert Fabian

Vedoucí AKK: Kocanda Lukáš, DiS.

 

Cena

9.500,- Kč (nejsme plátci DPH)
částku bankovním převodem je nutné uhradit nejdéle 1 týden, před začátkem kurzu
bankovní účet: 1 6 1 7 8 0 7 0 0 1 / 2 7 0 0 , Variabilní symbol je den zaslání platby
částku v hotovosti první den kurzu (třídnická hodina).

 

Přihláška do kurzu

Závaznou objednávku prosím zašlete na uvedený email: zachranari@rescuehelp.cz, kde bude uvedeno vaše jméno, příjmení, datum narození, trvalá adresa, kontakt (telefon + email), lékařský posudek o způsobilosti (ke stažení) a oprávnění k řízení vozidla skupiny B.

NEJPOZDĚJI do 1. 10. 2023

 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Kontakt:

Lukáš Kocanda, DiS. - email: zachranari@rescuehelp.cz
mob.: +420 770 665 155, tel.: +420 315 765 183


Smluvní partneři AKK:

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p. o.