řidič zdravotnické dopravní služby

Akreditovaný kvalifikační kurz Ministerstva zdravotnictví České republiky

RESCUE HELP - ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA, z. s. je akreditovaným pracovištěm MZDR ČR - 6996 / 2022 - 4 / ONP

 

Termíny:

8. 9. - 18. 11. 2022 - přijímáme přihlášky

 

Profil absolventa kurzu

Řidič zdravotnické dopravní služby vykonává činnosti pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k poskytování zdravotní péče v oboru poskytované péče, jako např. lékař, zdravotnický záchranář, všeobecná sestra, dětská sestra nebo porodní asistentka a v případě výhradní přepravy tkání a biologického materiálu zdravotní laborant nebo odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků. Cílem vzdělávacího programu je, aby absolvent kurzu byl teoreticky i prakticky připraven zajistit zdravotní péči a přednemocniční neodkladnou péči v rámci zdravotnické dopravní služby, v běžných situacích i při mimořádných událostech. Absolvent rozumí základním funkcím organismu a jejich souvislosti a při poskytování zdravotní péče dodržuje etické zásady, využívá psychologický a empatický přístup k přepravovaným osobám.


Uplatnění absolventa kurzu

Absolvent je připraven k výkonu povolání Řidič zdravotnické dopravní služby se znalostí rozsahu svých činností, své odpovědnosti i kompetencí v rámci výkonu svého povolání. V indikovaných případech chápe své postavení v rámci poskytování přednemocniční neodkladné péče, zejména při řešení mimořádných událostí a práci v týmu.


Vzdělávací program kurzu

Vzdělávací program zahrnuje teoretickou výuku, teoreticko – praktickou a odbornou praxi v akreditovaném zařízení (Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o. a RESCUE HELP - ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA, z.s.) v rozsahu, který účastníkům poskytne ucelený soubor teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných pro výkon povolání řidiče zdravotnické dopravní služby.
V kombinované formě studia, zahrnuje nejméně 180 hodin a to nejméně 80 hodin teoretické výuky, 64 hodin teoreticko - praktické výuky a 36 hodin odborné praxe v akreditovaném zařízení, 1 hodina teoretické výuky trvá 45 minut, 1 hodina odborné praxe trvá 60 minut.
Metody výuky v kurzu jsou přednášky, prezentace, odborné semináře, simulované akce zranění a praktický nácvik dovedností, exkurze, praktický výcvik v akreditovaných zdravotnických zařízeních. Absence na kurzu max. 15% z celkové časové dotace (27 hodin).

-  maximální počet míst pro AKK je 25 účastníků -
-  minimální počet míst pro AKK je 12 účastníků -


Závěrečné ukončení kurzu

AKK se ukončuje závěrečnou zkouškou před komisí. Zkoušky se skládají z praktické a teoretické části. Absolvent obdrží osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v oboru Řidič zdravotnické dopravní služby - nelékařský zdravotnický pracovník v registru MZ ČR.

 

Vstupní podmínky do kurzu

1.) Ukončené základní vzdělání (kopie vysvědčení)
2.) Držitel řidičského oprávnění skupiny B s praxí min. 1 rok
3.) Dobrý zdravotní stav (potvrzení a zaslání zdravotní způsobilosti)
4.) Zaslání závazné přihlášky vedoucímu AKK
5.) Motivace a osobní vlastnosti k výkonu profese řidiče ZDS

AKK se realizují ve Vzdělávacím a školícím středisku RESCUE HELP, s. r. o., Černuc č.p. 17, 273 23 Černuc.
Kombinovaná forma studia:

 

Září - Listopad 2022 = Čtvrtek + Pátek od 10.00 do 18.00 hodin

 

 

Odborný garant AKK: MUDr. Robert Fabian

Vedoucí AKK, Červenec 2022: Lukáš Kocanda, DiS.
Vedoucí AKK,
Září 2022: Anna-Marie Kopeluková, DiS.

Cena

7.000,- Kč (nejsme plátci DPH)
částku bankovním převodem je nutné uhradit nejdéle 1 týden, před začátkem kurzu
bankovní účet: 4 3 6 5 5 9 5 3 5 9 / 0 8 0 0, Variabilní symbol je den zaslání platby
částku v hotovosti první den kurzu (třídnická hodina).

 

Přihláška do AKK kurzu  - Září 2022

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Kontakt:

Lukáš Kocanda, DiS. - email: zachranari@rescuehelp.cz
mob.: +420 770 665 155, tel.: +420 315 765 183

Anna-Marie Kopeluková, DiS. - email: prvnipomoc@rescuehelp.cz
mob. tel. +420 721 363 770, 770 665 155

Smluvní partneři AKK:

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p. o.

Vzdělávací a školící středisko RESCUE HELP, s. r. o.